هورمون ها

در این بخش اطلاعاتی در خصوص انواع هورمون ها ارائه می شود که صرفا جنبه آموزشی و دانشی دارد.

این اطلاعات جهت آگاه سازی افراد و جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد است که باعث آسیب رساندن به تازه واردین به رشته های ورزشی می شود.

لطفا از مصرف این محصولات پرهیز نمایید.