شریمپ اسکات

حرکت شریمپ اسکات(Shrimp Squat) یا اسکات میگویی که بنام اسکات اسکیتی هم شناخته میشود یک حرکت ترکیبی برای پا است. به این معنی که بیش از یک مفصل را درگیر میکند. بطور کلی این حرکت بر روی تمام پائین تنه کار میکند.

عضلات فعال در شریمپ اسکات

چهارسر ران

همسترینگ

بازکننده های ران

خیاطه یا جمع کننده های داخلی ران

عضلات ساق

عضلات میانی

روش اجرا

۱-با پاهای کنار هم صاف بایستید و دستها در کنار بدن قرار داشته باشد. شانه ها را باید پائین بکشید و سر رو به رو باشد.

۲-یک زانو را خم کنید و پاشنه پای خود را از پشت بگیرید.

۳-دست دیگر را باز کنید و جلو بگیرید تا تعادل خود را حفظ کنید.

۴-پای دیگر را خم کنید تا زمانی که زانوی پایی که در دستتان است زمین را لمس کند.

۵-میتوانید با قرار دادن یک مت یا فوم از زانوی خود محافظت کنید.

۶-مجدداً با فشار دادن پا دوباره پا را صاف کنید و بایستید.

۷-به تعداد تکرار لازم این حرکت را انجام دهید و سپس پاهای خود را عوض کنید و با پای دیگر حرکت را اجرا کنید.

مزایای شریمپ اسکات

  • نیاز به تجهیزات ندارد
  • فشار زیادی بر روی عضله ایجاد میکند
  • به حفظ تعادل و حرکت کمک میکند
  • عدم تقارن و تعادل دو سمت بدن را از بین میبرد

معایب این حرکت

با اینکه از اسکات تک پا ساده تر است اما از اسکات معمولی و لانج سخت تر است.

با توجه به اینکه با وزن بدن انجام میشود پیشرفت زیادی نمیتوان داشت

احتمال درد زانو زیاد است

نکته:

*با گرفتن دست جلو از یک ستون یا میله میتوان به حفظ تعادل و سبک تر شدن حرکت کمک کرد که به آن شریمپ اسکات با کمک میگویند.این روش برای افراد مبتدی مناسب است.

*برای افزایش فشار در افراد پیشرفته میتوانند بر روی سطح بلند تری بایستند تا زانو پائین تر بیاید. و یا اینکه با وزنه

 این حرکت را اجرا کنند.