زیربغل سیم‌کش کراس از پایین

حرکت زیربغل سیم‌کش کراس از پایین (Shotgun Row) یکی از حرکات زیربغل است و قدرت بدنی را افزایش می‌دهد.

روش اجرا:

۱- یک دسته را به قسمت پایین دستگاه کراس متصل نمایید.

۲- دسته را در حالت دست عادی بگیرید و به نرمی وزنه را به سمت خود بکشید.

۳- شانخ خود را آزادنمایید و دسته را از سینه دور کنید تا پشت کشیده شود

۴- دسته را به سمت دنده های خود بکشید و آرنج را از پشت بدن رد کنید تا عضلات زیربغل به خوبی منقبض شوند.

۵- به آرامی به حالت اول بازگردید.