پلانک(Plank)

پلانک یک حرکت ایزومتریک برای عضلات شکم است و در تمام رشته های مربوط به فیتنس و یوگا از این حرکت استفاده می شود و عضلات میانی بدن را هدف قرار می دهد. همچنین برای افرادی کهاز درد پشت رنج می برند پیشنهاد میشود این حرکت را انجام دهند.

مزایا:

  • تمرکز این حرکت بر عضلات میانی است
  • نیاز به هیچ ابزار و وسیله ای ندارد
  • ابزار بسیار خوب برای نشان دادن ضعف عضلات میانی بدن
  • برای افزایش فشار میتوان یک دست یا پا را بالا برده و یا وزنه بر روی کمر قرار داد