راه رفتن با کش به‌صورت ضربدری(X-Band Walk)

حرکت راه رفتن با کش به‌صورت ضربدری یک حرکت ترکیبی است که با استفاده از کش انجام می‌شود و فقط بر روی عضلات باسن کار می‌کند.

عضله هدف: باسن

از این حرکت معمولاً برای گرم کردن قبل از وزنه زدن استفاده می‌شود.

روش اجرای راه رفتن با کش به‌صورت ضربدری

  1. در حالت ایستاده قرار بگیرید و کش را در قسمت بالا با دست گرفته و قسمت دیگر آن را در زیر پا‌های خود قرار دهید.
  2. کش را به‌صورت ضربدری با دستان خود بگیرید تا کشش بیشتری ایجاد شود.
  3. باسن را پایین نگاه‌دارید و قدم‌های کوچک به طرفین بردارید.
  4. در جهت مخالف نیز این حرکت را تکرار کنید.

نکاتی در رابطه با اجرای این حرکت

  1. شانه‌ها را صاف نگاه‌دارید و قدم‌ها را کوچک بردارید و مطمئن شوید فشار بر روی عضله است.
  2. مطمئن شوید باسن ثابت باشد.
  3. بدن تقریباً در حالت نشسته باشد و ایستاده صاف نشوید.
  4. بدن را در فرم درست حفظ کنید و عرض پا‌ها را کمی بیشتر از عرض شانه نگاه‌دارید.
راه رفتن با کش به‌صورت ضربدری(X-Band Walk)