زیربغل معکوس

نام این حرکت زیربغل معکوس (Inverted Row) است که با نام بارفیکس خوابیده در ایران نیز شناخته میشود.

این حرکت با وزن بدن انجام میشود و در ابتدا برای افراد مبتدی هم مناسب و هم کمی سنگین است.

حرکت زیربغل معکوس (Inverted Row) یکی از حرکات بسیار خوب است که بر روی عضلات زیربغل و همچنین عضلات بالایی و میانی پشت نیز کار می کند.

روش اجرای زیربفل معکوس

برای اجرای این حرکت ابتدا میله هالتر دستگاه اسمیت را به اندازه کمر پایین بیاورید و یا هالتر را در پائین ترین بخش پایه اسکات قرار دهید.

سپس دراز بکشید و با بدنی صاف در زیر هالتر قرار بگیرید.

پس از آم دستها را از عرض شانه بازتر کرده و از زیر به هالتر آویزان شوید.

و سپس خود را به سمت هالتر بکشید تا هالتر به سینه شما نزدیک شود.