زیربغل معکوس

نام این حرکت Inverted Row است که میتوان آن را زیربفل معکوس نامید.

این حرکت بر روی عضلات زیربغل و همچنین عضلات بالایی و میانی پشت نیز کار می کند.

برای اجرای این حرکت هالتر دستگاه اسمیت را به اندازه کمر پایین بگذارید سپس با بدنی صاف از زیر به هالتر آویزان شوید و سپس خود را به سمت هالتر بکشید تا هالتر به سینه شما نزدیک شود.