پشت خم دست معکوس با هالتر(Reverse Grip Bent-Over Rows)

این حرکت بنام زیربغل هلتر خم هم شناخته می شود. یک حرکت ترکیبی است که هم قسمت های پایین و بالای پشت را نیز تقویت کرده و افزایش حجم می دهد. میتوان گفت این حرکت تمام پشت را تمرین می دهد اما بیشترین اثر آن بر روی عضلات زیربغل، رامبوئید یا قسمت میانی پشت و قسمت پایین پشت است. با افزایش وزنه میتواند بر روی جلوبازو نیز فشار وارد آورد.

مزایا:

  • افزایش قدرت زیربغل، رامبوئید و عضلات ستون فقرات ، همسترینگ و باسن