بالا آوردن پا(Bottoms Up)

این حرکت یکی از حرکات معروف است که با وزن بدن انجام می شود و بر روی عضلات شکم اثر می گذارد میتوان آن را بصورت زمانی یا بر اساس تکرار انجام دهید.

مزایا:

  • فشار زیادی بر عضلات میانی بدن و شکم دارد
  • برای به سوزش رساندن در تکرار بالا بسیار عالی است
  • با حرکات دیگر شکم بسیار هماهنگ است