پشت بازو هالتر ای-زد روی تخت زیر سینه(Decline EZ Bar Triceps Extension)

این حرکت یک حرکت ایزوله برای پشت بازو است.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت پشت بازو
  • عضلات میانی بدن را تقویت می کند.
  • هرچه تخت زیر سینه پایینتر باشد بدون نیاز به افزایش وزنه، تمرین سخت تر می شود .