جلوبازو با هالتر ای-زد(EZ-Bar Curl)

این حرکت مانند جلوبازو با هالتر معمولی است که بر روی عضله جلوبازو کار می کند. تعداد تکرارهای آن متوسط تا زیاد است.

مزایا:

  • بسیار از بدنساز ها استفاده از هالتر ای-زد را برای مفصل مچ خود مناسب تر می دانند.
  • افزایش حجم و قدرت جلوبازو
  • با کنترل وزنه و مکث هنگام اجرا میتوان فشار تمرین را افزایش داد.