کول با دستگاه اسمیت(Smith machine upright row)

کول با دستگاه اسمیت یک تمرین بالاتنه است که عضلات کول و سرشانه را هدف قرار می دهد. این حرکت با تکرار های متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست انجام می شود و در تمرینات بالاتنه یا سرشانه قرار می گیرد.

مزایا:

  • اضافه کردن حجم و تفکیک به عضلات سرشانه و کول
  • میتوان دست ها را بصورت دلخواه و در حالتی که برای خود راحت تر است انجام داد.
  • حرکت هاتر در مسیر مشخص باعث اجرای راحت تر و کنترل بهتر و حفظ حالت بهتر در زمان اجرا می شود.