پرس سرشانه هالتر نشسته(Seated Barbell Military Press)

این حرکت عضلات سرشانه را حجیم کرده و قدرت آن را افزایش می دهد اما این تاثیر بر سر جلو عضله دلتوئید کمتر است. پشت بازو نیز نقش مهمی در این حرکت بازی می کند.

مزایا:

  • عضله ساز و افزایش دهنده قدرت سرشانه
  • پشت بازو به خوبی در این حرکت تحت فشار قرار میگیرد.