پرس سرشانه تک دست با دمبل کتل(One-Arm Kettlebell Push Press)

این حرکت شامل انجام سرشانه با کمک عضلات پایین تنه است. هر ست با کلین شروع می شود. میتوان از این تمرین برای افزایش عضله سازی و چربی سوزی انجام می شود.

مزایا:

  • از قدرت پا برای بالابردن وزنه استفاده می شود.
  • به شما اجازه میدهد که وزنه بیشتری استفاده کنید.
  • تمرینی برای تمام بدن است که برو عضلات میانی، باسن و پشت نیز کار می کند.