نشر از جلو دمبل تا بالا(Standing Dumbbell Straight-Arm Front Delt Raise Above Head)

این حرکت نشر از جلو معمولی را یک سطح بالاتر بده است و دمبل را به بالای سر می برد. علاوه بر سرشانه عضلات کول و قسمت بالایی پشت را تقویت می کند. معمولا از تکرارهای متوسط تا زیاد در هر ست برای این حرکت استفاده می شود.

مزایا:

  • افزایش قدرت و حجم دلتوئید جلو، کول و قسمت بالایی عضلات پشت
  • تحرک سرشانه را افزایش می دهد
  • با وزنه سبک و تعداد بالا میتواند اثر زیادی داشته باشد
  • میتوان آن را با وزنه هالتر و سیم کش نیز اجرا کرد