شراگ با دستگاه اسمیت(Smith Machine Shrug)

شراگ با دستگاه اسمیت یک تمرین برای عضلات بالاتنه است که بر روی عضلات کول تمرکز دارد و معمولا با تکرار متوسط تا زیاد انجام می شود یعنی هر ست ۸ تا ۱۲ تکرار.

مزایا:

  • افزایش حجم و بلندی عضله کول
  • امکان افزایش وزنه با سادگی بیشتر از هالتر رو یپایه
  • امکان کنترل بیشتر روی حرکت بدلیل دستگاه