لمس پاشنه

حرکت لمس پاشنه برای شکل دادن به شکم و عضلات مورب با وزن بدن. این حرکت یکی از حرکت هایی است که به ساخت سیکس پک زیبا کمک میکند.

حرکت لمس پاشنه یک حرکت ایزوله است که تک مفصله است و فقط مفصل مهره های پشت حرکت میکند. اما لمس پاشنه باعث میشود که عضلات میانی بدن به خوبی تحریک شوند.

عضلات درگیر شکم و عضلات مورب پهلو

چگونه لمس پاشنه را انجام دهیم

۱-به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید. کف پا صاف بر روی زمین باشد. برای آسایش بیشتر میتوانید یک مت بر روی زمین بگذارید. دستانتان را صاف در دوطرف خود روی زمین بگذارید.

۲-از عضلات شکم استفاده کنید سر را بلند کنید و شانه ها را از زمین جدا کنید. پائین کمر را به زمین فشار دهید و گردن در حالت طبیعی قرار داشته باشد.

۳-شکم منقبض باشد و خود را به چپ یا راست خم کنید و دستها کشیده باشند تا پاشنه همان سمت را لمس کنید.

۴-به تعداد لازم این حرکت را تکرار کنید تا زمانی که به ناتوانی برسید.

۵-برای سخت تر کردن این تمرین میتوانید پاها را از زمین فاصله دهید و یا پاها را صاف کنید.

مزایا و معایب حرکت لمس پاشنه

  • یادگیری آن ساده است- اجرای حرکت برای یادگیری بسیار ساده است و به خوبی روی عضلات شکم کار میکند.
  • روی مهره ها فشار نمی آورد- این حرکت کمترین فشار را روی ستون مهره ها دارد و افرادی که درد پشت دارند میتوانند آن را انجام دهند.
  • نیاز به تجهیزات ندارد- تمرینات شکم با وزنه نیاز به سیم کش یا وزنه یا دمبل دارند اما این حرکت را میتوان به سادگی با وزن بدن انجام داد.
  • نیاز به زمان برای آمادگی حرکت ندارد- میتوانید به سادگی در موقعیت اجرا قرار بگیرید و در عرض چند ثانیه آن را شروع کنید.
  • نمیتوان وزن آن را افزایش داد- چون با وزن بدن است نمیتوان آن را سنگین کرد تا فشار بیشتری ایجاد شود.
  • دامنه حرکت کم- این حرکت ۲۰ تا ۳۰ درجه حرکت به جانب دارد که زیاد نیست. حرکاتی دیگر دامنه حرکتی بیشتری دارند.