ارزش غذایی سبزیجات

در ادامه میتوانید ارزش غذایی سبزیجات مختلف را مشاهده نمایید که برای محاسبه در برنامه غذایی میتوانید از این جدول استفاده نمایید.

جدول ارزش غذایی سبزیجات که در این صفحه ارائه کرده ایم را از سازمان غذا و داروی آمریکا FDA دریافت کرده ایم.