تاب دادن دمبل کتل

حرکت تاب دادن دمبل کتل حرکتی است که با تمام بدن انجام می‌شود و بر روی عضلات ستون فقرات نیز تأثیر دارد ولی تأثیر اصلی آن بر روی عضلات همسترینگ یا پشت ران است.

روش اجرای حرکت تاب دادن دمبل کتل

  1. از مفصل ران خم شوید و زانوها را در حالت خم قرار دهید و دمبل را با دودست بگیرید.چانه به سینه چسبیده باشد و وزن را به‌صورت کامل به پا منتقل کنید.
  2. با حرکت دمبل بین پاها شروع کنید و ستون فقرات کاملاً صاف باشد.
  3. دمبل را به عقب تاب دهید تا حرکت شروع شود و باسن کش بیاید و دستان صاف باشد.
  4. به تعداد تکرار لازم حرکت را تکرار نمایید.

نکات اجرای حرکت:

  1. حرکت باید به‌صورت انفجاری انجام شود و کشش و انقباض پا باید سریع باشد.
  2. وزن بدن از روی پاشنه به جلو پا و بالعکس منتقل می‌شود ولی انگشتان پا نباید از زمین جدا شوند.
  3. چانه باید در راستای سینه باشد ولی در پایان حرکت می‌تواند برای لحظه‌ای از سینه فاصله بگیرد.
  4. در تمام مدت زانو باید کمی خم باشد
  5. انگشتان را به‌صورت کامل دور دسته دمبل بگیرید و قفل کنید