وزنه‌برداری دوضرب(کلین و جرک)

حرکت وزنه‌برداری دوضرب، یکی از حرکات ترکیبی برای وزنه زدن است که یکی از آیتم‌های مسابقاتی برای رشته وزنه‌برداری است

روش اجرای وزنه برداری دوضرب

پشت هالتر ایستاده و پاهای خود را کمی بیشتر از عرض باسن در زیر هالتر قرار دهید. به‌صورت اسکات نشسته و هالتر را باقدرت تمام به‌اندازه‌ای بازتر از عرض شانه بگیرید. دست‌ها باید کاملاً راست  باشد و آرنج‌ها در راستای هالتر باشند.

برای کلین کردن باید هالتر را با کشش باسن و زانوها از زمین جدا کنید با رسیدن هالتر به زانو، شانه‌ها را بالا آورده و هالتر را به ران‌ها نزدیک نگاه‌دارید. سپس به هالت انفجاری شانه‌ها را بالا انداخته و آرنج‌ها را به کنار آورده  و بدن را در زیر هالتر قرار دهید. هالتر را جلوی شانه قرار داده و حالت اسکات قرار بگیرید و صاف بایستید.

سپس یک دم کامل داشته و با فشار پاشنه پا یک اسکات انفجاری انجام داده و با دست‌ها هالتر را به بالا فشار دهید و پاها را بازنمایید و دست‌ها که صاف شد می‌توانید پاها را در کنار هم قرار دهید.

درنهایت هالتر را به سمت جلو و به سمت زمین رها می‌کنید.

به‌این‌ترتیب حرکت وزنه‌برداری دوضرب اجرا می‌شود.