هاگ پا

حرکت (Hack Squat) که در فارسی به آن هاگ پا میگویند.

این حرکت یکی از حرکات مبتنی بر دستگاه است که برروی عضلات پا کار می کند و بصورت خاص برروی عضلات چهارسر ران. بیشترین اثر آن با تکرار متوسط یعنی ۸ تا ۱۲ تکرار است.

مزایا

  • افزایش حجم و قدرت عضلات چهارسر ران، باسن و پشت پا
  • میتوان وزنه زیاد استفاده کرد
  • با تغییر زاویه محل پا و نوک پا فشار بر عضله را میتوان تغییر داد.
هاگ پا 2
هاگ پا 1