ساق پا ایستاده

این حرکت یکی از بهترین حرکت ها برای عضلات ساق پا می باشد.

میتوان برای فشار آوردن به عضلات دوقلو ساق به ۳ روش پاها را قرار داد.

۱- پاها موازی باشد: هنگامی که پاها موازی قرار گیرند بر روی دوسر عضلات ساق به یک نسبت فشار وارد می شود.

۲- سینه های پا از هم فاصله دار باشد و پاشنه ها نزدیک به هم باشد: در این صورت بر روی سر داخلی ساق فشار بیشتری وارد می شود.

۳- سینه های پا به هم نزدیک و ساق ها از هم دور باشند: در این صورت فشار بیشتر بر روی سر بیرونی عضلات ساق وارد می شود.