جلوبازو درگ با هالتر

این حرکت نیز یکی از حرکات مربوط به تقویت عضلات دوسر جلوبازویی است.

برای اجرای این حرکت مانند جلوبازو با هالتر هالتر را دردست میگیرید اما آرنج در هنگام اجرا به عقب می رود.

این حرکت را با دمبل نیز میتوان اجرا کرد.