ساق پا نشسته(Seated Calf Raise)

ساق پا نشسته با دستگاه تمرینی است که عضلات ساق و قسمت پایینی آن بنام عضلات سولوز را هدف قرار می دهد. معمولا با تکرار های متوسط تا زیاد انجام میشود و در مواردی در تکرارهای بالا تا احساس سوزش در عضله میتوان ۵۰ تا ۱۰۰ تکرار انجام داد.

مزایا:

  • تقویت و عضلانی کردن ساق پا
  • افزایش مقاومت ساده با افزایش وزنه
  • با افزایش مکث در هنگام انجام تمرین میتواند فشار تمرین را افزایش داد.