کرانچ سطح شیب(Decline Crunch)

این حرکت یکی از اثربخش ترین تمرینان شکم است

مزایا:

  • عضلات شکم را تفکیک میکند تا زیبایی آن دیده شود
  • میتوان با افزایش زاویه حرکت میزان فشار را افزایش داد.