اره ای تک دمبل(One-Arm Dumbbell Row)

این حرکت یکی از حرکت های معروف در زیربغل و پشت است. استفاده از نیمکت معمولا برای حفظ زاویه درست بدن می باشد.

مزایا:

  • افزایش حجم عضلات زیربغل
  • اجازه تمرکز بیشتر بر روی انجام حرکت
  • امکان انجام حرکت با دامنه حرکتی بیشتر نسبت به هالتر