پشت بازو ایستاده دمبل جفت(Standing Dumbbell Triceps Extension)

این حرکت عضلات پشت بازو را هدف قرار می دهد. برای انجام این حرکت یک سمت دمبل در دست ها قرار می گیردو به پشت سر هدایت می شود.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت عضلات پشت بازو
  • سختی بیشتر در انجام آن نسبت به استفاده از سیم کش
  • میتوان آن را نشسته یا استاده اجرا کرد