لت ماشین دست باز(Wide-Grip Lat Pulldown)

این حرکت در تمام باشگاه های دنیا اجرا می شود. یادگیری آن بسیار ساده است و اثر بسیار زیادی نیز دارد.

مزایا:

  • عضلات زیربغل(لاتسیموس دورسی) را هدف قرار می دهد.
  • وجود کابل باعث فشار یکنواخت و ممتد به عضله می شود.
  • یادگیری و اجرای آن ساده است.