زیربغل قایقی(Elevated Cable Rows)

این حرکت برای تقویت عضلات بالایی پشت، زیربغل، کول، رامبوئید و دلتوئید پشتی است. البته به مقدار کمی بر روی جلوبازو نیز فشار می آورد. روش های مختلفی برای گرفتن دست در این حرکت وجود دارد و با تکرار های مختلف یکی از بهترین حرکات برای افزایش حجم است.

مزایا:

  • فشار ممتد و یکنواخت بدلیل استفاده از کابل
  • این دستگاه در تمامی باشگاه ها وجود دارد
  • به سادگی میتوان وزنه ها را تغییر داد
  • از دسته های مختلف برای اجرای این حرکت می توان استفاده کرد.