دیپس یا پارالل پشت بازو(Dips – Triceps Version)

برای پارالل پشت بازو باید بدن صاف باشد تا فشار به پشت بازو وارد شود و همچنین نباید زاویه آرنج از ۹۰ درجه کمتر شود تا فشار به سرشانه وارد نشود.

مزایا:

  • افزایش حج و قدرت عضلات پشت بازو
  • میتوان برای افزایش فشار با پا وزنه گرفته شود
  • میتوان به راحتی این حرکت را یاد گرفت