دیپس روی نیمکت(Weighted Bench Dip)

دیپس بر روی نیمکت یکی از موثر ترین حرکات برای ساخت عضلات پشت بازو است. فشار اصلی این حرکت از وزن بدن است اما میتوان با گذاشتن وزنه هالتر بر روی پا میزان وزنه را افزایش داد.

مزایا:

  • بسیار موثر برای تقویت عضلات پشت بازو
  • بسیار عالی برای انجام حرکت تا سوزش عضله
  • انقباض بسیار خوب برای پشت بازو