جلوبازو چکشی(Hammer Curls)

این حرکت توسط دمبل انجام می شود و مچ کاملا ثابت است و مانند انجام چکش زدن بر روی میخ در نجاری است.

مزایا:

  • هم بر روی جلوبازو و هم عضله براکیالی که در زیر عضله دوسر بازویی قرار دارد کار می کند.
  • فشار کمی بر روی مفصل مچ دارد.
  • میتوان از وزنه بیشتری استفاده نمود.