جلوبازو هاتر دست باز(Wide-Grip Standing Barbell Curl)

جلوبازو هالتر دست باز یکی از انواع مختلف حرکت جلوبازو است که دست ها را با عرضی بیشتر از عرض شانه باید گرفت. این حرکت باعث فشار و افزایش حجم در قسمت داخلی عضله جلوبازو یا سر کوتاه جلوبازو می شود. تعداد تکرار متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ برای انجام این حرکت انتخاب می شود.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدرت جلوبازو
  • امکان افزایش وزنه نسبت به جلوبازو هالتر دست جمع
  • فشار مناسب بر سر داخلی یا سر کوتاه عضله جلوبازو