جلوبارو کراس فیگوری(Overhead Cable Curl)

نام دیگر این حرکت جلوبازو صلیبی است و تمرکز آن بر روی عضلات جلوبازو است که آرنج و دست در راستای سرشانه قرار می گیرد و سپس دست ها جمع شده و به گوش نزدیک می شود. این حرکت برای حذف درگیری سرشانه در انجام جلوبازو ساخته شده است و بر روب برجستگی و یا پیک بازو کار می کند. تعداد تکرار های آن متوسط تا زیاد بین ۸ تا ۱۲ تکرار در هر ست است.

مزایا:

  • ساخت عضلات بزرگتر و خوش فرم تر
  • سیم کش باعث فشار ممتد و پایدار بر روی عضله جلوبازو می شود
  • حرکتی بسیار عالی برای پیک بازو
  • حتی با وزنه سبک نیز بسیار اثر بخش است.