پرس سرشانه دمبل متناوب ایستاده(Standing Alternating Dumbbell Press)

این حرکت در ابتدا بر روی عضلات دلتوئید و سپس پشت بازو کار می کند. انجام تناوبی این حرکت باعث میشود یک دست تمرین ایزومتریک داشته باشد درحالی که دست دیگر درحال انجام تمرین است.

مزایا:

  • افزایش حجم و قدریت سرشانه و حفظ تعادل بهتر بدلیل تناوب
  • برای انجام این حرکت باید حرکت فصل سرشانه به درسی انجام شود.
  • انجام ایستاده حرکت باعث می شود که عضلات میانی بدن نیز برای حفظ تعادل تقویت شوند.