پرس تخت هالتر دست متوسط(Barbell Bench Press – Medium Grip)

پرس تخت یک حرکت ترکیبی است که قدرت و حجم عضلات سینه و پشت بازو را افزایش می دهد. پرس تخت معمولا اولین حرکتی است که افراد هنگام فکر کردن به تمرینات بدنسازی به ذهنشان می رسد.

مزایا:

  • عضلات پایین تنه را نیز افزایش می دهد.
  • بر روی عضلات سرشانه مخصوصا در قسمت جلویی سرشانه کار می کند.
  • برای انجام حرکت عضلات میانی بدن نیز فعالیت می کنند.