پرس بالاسینه دمبل(Incline Dumbbell Press)

این حرکت بر روی عضلات بالایی سینه فعالیت می کند.

مزایا:

  • حجم و قدرت عضلات سینه را افزایش می دهد.
  • بر روی عضلات دلتوئید جلویی و پشت بازو نیز کار می کند.
  • عضلات میانی بدن نیز در این حرکت درگیر است.