نشر از جلو دمبل(Front Dumbbell Raise)

این حرکت بصورت ایزوله بر روی عضلات سرشانه کار می کند. با انجام تک دست این حرکت میتوان از وزنه بالا استفاده کرد. برای افرادی که مبتدی هستند حرکتی است که اجرای بسیار راحتی دارد.

مزایا:

  • تقویت عضلات دلتوئید جلویی حتی با وزنه سبک
  • افراد مبتدی میتوانند حتی با قوطی کنسرو نیز این تمرین را انجام دهند
  • میتوان این حرکت را نشسته یا ایستاده اجرا کرد.