سرشانه رانندگی(Car Drivers)

این یک تمرین با وزنه هالتر است که وزنه را در روبرو قرار داده و مانند فرمان در دست میگیرید و به سمت چپ و راست میچرخانید. این حرکت عضلات سرشانه را هدف قرار می دهد و بیشتر بر دلتوئید جلویی اثر دارد اما بر روی عضلات میانی بدن و قسمت بالایی پشت نیز فشار وارد می کند.

مزایا:

  • ایجاد سوزش در عضله سرشانه با تمرکز بر سرشانه جلویی
  • زاویه گرفتن وزنه برای مفصل راحت تر است.
  • قسمت میانی بدن و بالای پشت نیز متعادلتر می شود.