دیپس یا پارالل سینه(Dips – Chest Version)

با قرار گرفتن بر ردی دستگاه پارالل بالاتنه را به سمت جلو متمایل کنید تا فشار از پشت بازو به سینه وارد شود.

مزایا:

  • ساخت عضلات سینه
  • فشار جزئی بر رئی پشت بازو
  • میتوان با گرفتن دمبل با پاشنه پا یا زنجیر دور کمر با وزنه این حرکت را اجرا کرد.