جلوبازو چکشی روی تخت بالاسینه(Incline Hammer Curls)

یکی از حرکات مخصوص برای افزایش حجم جلوباز که عرض جلوبازو را افزایش می دهد.

استفاده از سطح شیب باعث افزایش فشار بر جلوبازو و بهتر انجام دادن حرکت می شود.