پرس سرشانه دمبل تک دست کف دست به سمت داخل(Standing Palm-In One-Arm Dumbbell Press)

این حرکت برای ساخت عضلات سرشانه اثر دارد اما با پرس سرشانه دمبل معمولی تفاوت هایی دارد. در هر زمان فقط با یک دست انجام می شود و مچ در حالت طبیعی خود قرار دارد.

مزایا:

  • امکان تمرکز بیشتر بر روی هر سرشانه وجود دارد
  • ثبات عضلات میانی بدن را بدلیل نا هماهنگی دو دست افزایش می دهد
  • زاویه مچ ممکن است فشار کمتری به مفصل سرشانه وارد آورد