پرس سرشانه ایستاده(Standing Military Press)

پرس سرشانه ایستاده قدرت و حجم عضلات سرشانه را افزایش می دهد. در پاور لیفتینگ نیز یکی از مهمترین تمرینات است. معمولا این حرکت قدرت بالاتنه فرد را نشان می دهد.

مزایا:

  • عضله ساز قوی برای عضله سرشانه و اندازه گیری قدرت بالاتنه
  • افزایش قدرت بالاتنه برا ی سایر حرکات
  • حرکت مفصل سرشانه را تقویت می کند.
  • پشت بازوها، عضلات میانی بدن، قسمت بالایی پشت و پاها در این حرکت دخیل هستند.