نشر از پهلو تک دست(One-Arm Side Laterals)

این حرکت حجم و قدرت سرشانه را افزایش می دهد. مزیت این حرکت آن است که نسبت به نشر دمبل جفت میتوان وزنه بیشتری را استفاده کرد و حفظ تعادل راحت تر است.

مزایا:

  • سایز و قدرت سرشانه را افزایش میدهد حتی اگر با وزن کم انجام شود.
  • میتواند تعادل سرشانه دوطرف را بهبود دهد
  • میتوان دامنه حرکت را با تمایل به اطراف افزایش داد.