نشر از پهلو به جلو(Side Laterals to Front Raise)

این یک حرکت ترکیبی از دو تمرین است که قدرت دلتوئید میانی و جلویی را افزایش می دهد.

مزایا:

  • افزایش حجم سرشانه
  • مدت طولانی تری عضله را تحت فشار قرار می دهد.
  • برای پمپ عضله سرشانه بسیار مناسب است.