مقاومت گردن با وزنه رو به پایین(lying face down plate neck resistance)

حرکت مقاومت گردن با وزنه رو به پائین یک از تمرینات برای تقویت عضلات گردن میباشد.

نوع حرکت: قدرتی

عضله اصلی درگیر: گردن

سطح: مبتدی

روش اجرا

۱-بر روی یک نیمکت صاف  و با صورت رو به زمین دراز بکشید و یک صفحه وزنه هالتر را پشت سر خود قرار دهید.

نکته: باید به صورتی روی نیمکت دراز بکشید که قسمت سرشانه ها و بالای سینه و گردن و صورت از نیمکت بیرون باشد. این نقطه شروع است.

۲-زمانی که وزنه را در پشت سر نگه داشته اید به آرامی سر خود را پائین بیاورید و هم زمان دم بگیرید.

۳-سر خود را به آرامی بالا بیاورید و به نقطه اول برگردانید و هم‌زمان بازدم داشته باشید. برای یک ثانیه انقباض را حفظ نمایید.

۴-به تعداد مشخص در برنامه تکرار این حرکت را انجام دهید.

اخطار: مانند بقیه حرکات از حرکات ناگهانی پرهیز نمایید.

روش های اجرای متنوع مقاومت گردن با وزنه رو به پایین: میتوانید در ابتدا بدون استفاده از وزنه این تمرین را اجرا کنید.