مقاومت گردن با وزنه رو به بالا(lying face up plate neck resistance)

حرکت مقاومت گردن با وزنه رو به بالا یکی از حرکاتی است که برای تقویت عضلات گردن وجود دارد و میتوانید در برنامه های تمرینی خود از آن استفاده کنید.

نوع حرکت: قدرتی

عضله اصلی درگیر: گردن

سطح: مبتدی

روش اجرا مقاومت گردن با وزنه رو به بالا

۱-بر روی یک نیمکت صاف  و با صورت رو به بالا دراز بکشید و یک صفحه وزنه هالتر را بر روی پیشانی خود قرار دهید.

نکته: باید به صورتی روی نیمکت دراز بکشید که قسمت سرشانه ها و بالای سینه و گردن و صورت از نیمکت بیرون باشد. این نقطه شروع است.

۲-زمانی که وزنه را روی پیشانی نگه داشته اید به آرامی سر خود را به عقب پائین بیاورید و هم زمان دم بگیرید.

۳-سر خود را به آرامی بالا بیاورید و به نقطه اول برگردانید و هم‌زمان بازدم داشته باشید. برای یک ثانیه انقباض را حفظ نمایید.

۴-به تعداد مشخص در برنامه تکرار این حرکت را انجام دهید.

اخطار: مانند بقیه حرکات از حرکات ناگهانی پرهیز نمایید.

روش های اجرای متنوع: میتوانید این حرکت را در ابتدا بدون استفاده از وزنه این تمرین را اجرا کنید.