فشار خطی تک دست هالتر(Single-Arm Linear Jammer)

این یک حرکت فشاری انفجاری اشت که توسط هالتر انجام می شود. این حرکت شامل فشار وزنه به ست بالا و سپس گرفتن آن با دست دیگر است و این جابجایی ادامه پیدا می کند. تمرکز این حرکت بر روی عضلات شانه یا دلتوئید است.

مزایا:

  • از تمرین پرس سرشانه با هالتر یا دمبل برای مفصل سرشانه بهتر است.
  • برای هر دست بصورت مجزا فشار وارد می کند.
  • قدرت عضلات شانه را افزایش می دهد.