شراگ سیم کش(Cable shrug)

شراگ سیم کش تمرینی است که هدف آن عضلات کول است. همزمان بر روی عضلات بالایی پشت و سرشانه نیز کار می کند. سیم کش اجازه می دهد که تکرار های زیاد را با وزنه سبک بهتر اجرا نمود.

مزایا:

  • ساخت عضلات کول با هدف زیبایی و قدرت
  • با انجاک حرکت در دامنه کامل حرکتی بر روی سرشانه کار می کند.
  • سیم کش اجازه می دهد که فشار ممتد بر روی سرشانه وجود داشته باشد.