کول با دمبل(Standing Dumbbell upright row)

کول با دمبل یکی از حرکات معروف در بدنسازی است که عضلات کول و سرشانه را قوی و حجیم می کند. بسیاری از ورزشکاران این حرکت را با تمرین پشت یا سرشانه انجام میدهند با توجه به اینکه بر روی هر دو قسمت کار می کند. معمولا با تکرارهای ۸ تا ۱۲ تایی انجام می شود

مزایا:

  • تقویت و رشد عضلات کول و سرشانه(دلتوئید)
  • مناسبتر از حرکت کول با هالتر برای مفصل سرشانه
  • حرکت بسیار مناسب برای روزهای سرشانه