تمرینات عضلات گردن

تعدادی از حرکات تمرینی مناسب بدنسازی و رشته های ورزشی دیگر برای تقویت عضلات گردن در این بخش ارائه شده است.